Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

Koniec nielegalnego korzystania z monitoringu

Ustawa MSW ma normować okoliczności uprawniające do stosowania monitoringu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pracuje nad ustawą o monitoringu wizyjnym, która m.in. określi zasady sprawowania kontroli nad ochroną uzyskanych danych i prawa osób, których wizerunki zostały zarejestrowane w systemach monitoringu.

Ministerstwo rozważa też koncepcję uregulowania w jednej ustawie kwestii instalowania i zasad stosowania monitoringu wizyjnego oraz wzmocnienia mechanizmów kontroli. Zakresem ustawy objęte zostałyby m.in. systemy dozoru wizyjnego wykorzystywane w centrach handlowych.

Niezbędna ewidencja
systemu
–  Główne założenia, które należałoby umieścić w ustawie, to: obowiązek zgłoszenia systemu monitoringu wizyjnego przez właściciela systemu do uprawnionego organu rejestracyjno-kontrolnego, a także kontrola zakresu i zasad działania systemu monitoringu wizyjnego przez uprawniony organ rejestracyjno-kontrolny. Ważnym aspektem jest także odpowiedzialność właściciela systemu CCTV za naruszenie standardów i obowiązków, wynikających z użytkowania tego systemu oraz odpowiedzialność operatorów za naruszenia praw osób obserwowanych. Niezmiernie istotne jest także zapewnienie ochrony praw obywatelskich przez ewidencję systemów CCTV, a także zapewnienie demokratycznych standardów działania systemów monitoringu wizyjnego w przestrzeni publicznej, poprzez zobowiązanie się ich właścicieli lub użytkowników do przyjęcia określonych obowiązków z tytułu ich wykorzystania. W tej chwili nie ma takich uregulowań – mówi Paweł Wittich, specjalista ds. personelu systemów CCTV Akademii Monitoingu Wizyjnego.

Konsultacje z partnerami społecznymi
Jak podaje MSW, aktualnie opracowywany jest wstępny zarys założeń, który pozwoli na zdiagnozowanie obszarów wymagających szczegółowych konsultacji z partnerami społecznymi. W trakcie dotychczas prowadzonych prac konsultacyjnych MSW współpracowało z przedstawicielami organów państwowych, m.in. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratora Generalnego, Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz samorządowych (m.in. z przedstawicielami Urzędu m.st. Warszawy, Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, Krajowej Rady Komendantów Miejskich i Gminnych), a także z fundacjami i z podmiotami branżowymi, jak Polski Związek Pracodawców „Ochrona”, Polską Izbą Systemów Alarmowych, Akademią Monitoringu Wizyjnego Sp. z o.o., Polską Organizacją Handlu i Dystrybucji.

– Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wystąpiło do zainteresowanych podmiotów administracji publicznej odpowiedzialnych za kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, a także do ogólnopolskich organizacji repre- zentujących zrzeszenia, organizacje pracodawców oraz fundacje, właściwych w sprawach praktycznego stosowania monitoringu wizyjnego i ochrony danych osobowych,
z prośbą o przekazanie opinii i propozycji obszarów, które powinny zostać uwzględnione w przyszłej regulacji. Ponadto MSW uczestniczyło w konferencjach i spotkaniach organizowanych m.in. przez Rzecznika Praw Obywatelskich – podaje MSW. Ustawa ma zostać przygotowana do końca 2013 r. (ob)

2013-10-31 15:19:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter