Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

Diagnoza bezpieczeństwa w Polsce według Białej Księgi

Jaki jest stan bezpieczeństwa mieszkańców Polski? Jakie zmiany możemy prognozować w perspektywie 20 lat? Na te i inne pytania odpowiada Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP. Powstała na zlecenie prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. To pierwszy w naszym kraju tego typu dokument.

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego to efekt prac Komisji Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. W pracę nad projektem zaangażowanych było ponad 200 ekspertów. Podczas prac dokonano analizy interesów narodowych i celów strategicznych
w dziedzinie bezpieczeństwa oraz prognozy kształtowania się środowiska bezpieczeństwa Polski w wymiarze globalnym, regionalnym i krajowym.

Diagnoza stanu polskiego bezpieczeństwa
Celem podsystemu bezpieczeństwa i porządku publicznego jest zapobieganie i ściganie sprawców zamachów na życie, zdrowie i mienie polskich obywateli i innych osób przebywających na terytorium RP oraz na interesy państwa. Jest on tworzony przez organy władzy publicznej, służby, straże i inspekcje wyspecjalizowane w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jest to zarazem sektor, w którym występuje – obok podsystemu ratownictwa medycznego – częściowa prywatyzacja zadań wcześniej realizowanych wyłącznie przez państwo. Liczba zakłóceń bezpieczeństwa i porządku publicznego w ciągu ostatnich lat zmniejsza się, jednak nadal pozostaje problemem, szczególnie podczas imprez masowych.
Negatywnym zjawiskiem w Polsce jest często brak elementarnej wiedzy u organizatorów imprez masowych, szczególnie tych organizujących zgromadzenia o charakterze politycznym czy społecznym, o ich obowiązkach w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, obowiązujących procedurach oraz związanych z tym konsekwencjach. Z kolei coraz częstszym zjawiskiem jest publiczne kierowanie oskarżeń przeciwko służbom zapewniającym zgodnie z prawem bezpieczeństwo i porządek podczas tych imprez. Taka sytuacja wpływa negatywnie na decyzje w zakresie użycia tych służb, powodując, że działania podejmowane są w warunkach niepewności prawnej. Od kilku lat, po znacznym spadku liczby stwierdzonych przestępstw odnotowanym w latach 2004–2008, zauważalna jest
w Polsce tendencja do utrzymywania się przestępczości na względnie stałym poziomie oraz nieznaczny spadek szczególnie dokuczliwej przestępczości pospolitej. Obserwowany jest także wzrost wskaźnika jej wykrywalności. Powyższe dane przekładają się na zmniejszające się osobiste poczucie zagrożenia przestępczością wśród Polaków.
Utrzymanie tej tendencji jest uwarunkowane skutecznym współdziałaniem poszczególnych podmiotów, odpowiedzial- nych za zwalczanie przestępczości, ze społeczeństwem, a także aktywnym wdrażaniem działań profilaktycznych – zwłaszcza ukierunkowanych na osoby nieletnie – m.in. przez organizacje pozarządowe. Istotne znaczenie ma edukacja dla bezpieczeństwa, w tym uwrażliwienie społeczeństwa na potrzebę zgłaszania przestępstw. Nadal utrzymuje się bowiem stosunkowo wysoka „ciemna liczba przestępstw” – nie wszystkie przestępstwa są zgłaszane, a zatem rejestrowane. Ze zwalczaniem przestępczości skorelowane muszą być programy wsparcia dla ofiar przestępstw i ich najbliższych.

(więcej w nr 1 wrzesień/październik 2013 r.)

2013-11-05 11:10:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter