Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

Umowa ułatwi policji pościgi w Niemczech

Sejm RP uchwalił ustawę o ratyfikacji umowy między Polską a Niemcami dotyczącą współpracy Policji, Straży Granicznej i celników m.in. w zakresie ścigania sprawców wykroczeń.

Umowa rozszerza współpracę polskich i niemieckich służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Porządkuje dotychczasowe uzgodnienia między Polską a Niemcami w tym zakresie. Prace nad nowym porozumieniem trwały prawie 2,5 roku, ponieważ różnice w systemach prawnych i organizacyjnych obu krajów wymagały wielu konsultacji i uregulowań. Umowa reguluje współpracę służb w zakresie zapobiegania, wykrywania, zwalczania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców. Ustanawia też jej ramy prawne poprzez wymianę informacji dotyczących m.in. popełnionych przestępstw oraz technik i metod działania organizacji przestępczych.

Niezwłoczne informowanie drugiej strony

Nową formą współpracy są, przewidziane w art. 10 umowy, działania w sytuacjach szczególnego niebezpieczeństwa, niosących ze sobą zagrożenia życia, zdrowia albo mienia, takich jak np. wypadek drogowy czy spowodowanie katastrofy w ruchu drogowym. W takim przypadku obowiązkiem funkcjonariuszy właściwych formacji będzie podjęcie działań w celu niezwłocznego poinformowania o tym zdarzeniu drugiej strony. W podpisanej umowie przewidziano, że w przypadku wymagającym natychmiastowego działania odpowiednie służby zostaną uprawnione do przekroczenia granicy państwowej.

Powoływanie grup operacyjno-śledczych

Zakresem przedmiotowym umowy zostały objęte nie tylko przestępstwa, ale i wykroczenia. Współpraca właściwych organów odbywać się będzie na podstawie wniosku o współpracę, a przekazywane informacje, za zgodą instytucji je przekazującej, będą mogły być wykorzystywane jako dowody w postępowaniu karnym. Umowa przewiduje możliwość tworzenia wspólnych patroli na terenach przygranicznych, a także możliwość powołania, na podstawie porozumień właściwych organów, grup operacyjno- -śledczych. W uzasadnionych przypadkach funkcjonowanie takiej grupy wiązać się będzie z oddelegowaniem funkcjonariuszy do wykonywania zadań na terytorium państwa drugiej strony, jednakże funkcjonariusze tacy nie będą posiadać żadnych uprawnień władczych. Porozumienie umożliwia też wymianę oficerów łącznikowych.

Dzięki umowie służby obu krajów będą też miały pełny dostęp do informacji na temat danych osób oraz pojazdów czy innych dokumentów. Porozumienie nawiązuje również do imprez masowych, m.in. meczów piłkarskich. Wprowadza możliwość podporządkowania np. polskich policjantów, którzy pojadą wspomagać ochronę meczu w Niemczech, tamtejszemu funkcjonariuszowi dowodzącemu akcją lub niemieckiego oddziału polskiemu dowódcy – podczas imprezy odbywającej się w Polsce. (rp)

 

2015-01-12 14:31:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter