Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Jednolity system łączności usprawni pracę funkcjonariuszy

Policja już od wielu lat zabiega o stworzenie jednolitego cyfrowego systemu łączności radiowej. Jeden wspólny system radiokomunikacyjny bardzo ułatwiłby pracę wszystkim służbom podlegającym resortowi spraw wewnętrznych – mówi mł. insp. Jarosław Magiera, naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji.

Za nami kolejna edycja targów Europoltech. Czy w porównaniu do poprzedniej edycji tegoroczna była bardziej atrakcyjna dla Policji? Czy rozwiązania z zakresu łączności znalazły szczególne miejsce?

Każda edycja targów jest ciekawa i każda niesie jakieś nowe rozwiązania technologiczne także z zakresu IT i radiokomunikacji. Wydarzenie tegoroczne było dla nas szczególne ze względu na to, że byliśmy organizatorem konferencji „Cyfrowa łączność radiowa służb bezpieczeństwa publicznego dzisiaj i jutro – rozwój systemów i usług”. Sam fakt, że ten temat pojawił się jako temat konferencji, świadczy o dużym zainteresowaniu ze strony kierownictwa Komendy Głównej Policji tą problematyką i że jest to istotne zagadnienie dla sprawnego funkcjonowania Policji.
Jak było widać podczas targów, część dotycząca łączności i ogólnie mówiąc teleinformatyki, była bogato reprezentowana przez firmy, które w każdej edycji prezentują jakieś nowe rozwiązania techniczne i technologiczne w tym zakresie.

W jakim stopniu Policja korzysta z tych nowych rozwiązań technologicznych prezentowanych podczas targów? Czy są one przez funkcjonariuszy wykorzystywane w praktyce?

Generalnie kwestia ta jest szerszym zagadnieniem. W dużej części nasze zakupy dotyczą tzw. „towarów z półki”, czyli gotowych urządzeń i rozwiązań, które są oferowane również w innych krajach dla służb bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym Policji. Natomiast, tak jak każda służba mamy swoje wymagania dotyczące specyficznych rozwiązań dla konkretnych użytkowników i firmy starają się wyjść im naprzeciw, oferując konkretne rozwiązania. Targi Europoltech są właśnie doskonałym miejscem do tego, by rynek z jednej strony mógł poznać nasze potrzeby, a my żebyśmy się zorientowali, co firmy mają do zaoferowania. Trzeba pamiętać o tym, że obecnie duża część rozwiązań i sprzętu ma charakter uniwersalny i poprzez odpowiednie ich skonfigurowanie możliwe jest dostosowanie ich do własnych potrzeb. Oczywiście jest grupa produktów specjalistycznych, takich jak np. zestawy podkaskowe, ochronniki słuchu czy akcesoria kamuflowane, których możliwości konfiguracji są ograniczone. Z takich urządzeń korzystają m.in. funkcjonariusze Biura Operacji Antyterrorystycznych.

Czy firmy komercyjne mają dobre rozpoznanie potrzeb służb mundurowych, zwłaszcza policjantów? Czy proponowane ceny za produkty nie są dla Policji zaporowe?

Na ogół proponowane ceny są adekwatne do wartości produktu. Za dobry produkt niestety trzeba odpowiednio zapłacić. Można zaobserwować widoczną tendencję spadku cen za tzw. „towary z półki”, o których wcześniej mówiłem. Przede wszystkim jest to spowodowane przez wzrost konkurencji. Coraz więcej firm wkracza na ten rynek i konkurencja między nimi skutkuje obniżeniem cen gotowych produktów. Jeżeli chodzi o rozwiązania dedykowane, które są realizowane na podstawie naszych wymagań zawartych w specyfikacjach do postępowań przetargowych, to prowadzimy rozpoznanie, ile produkt może kosztować i w większości przypadków nie są to ceny zaporowe.
Wymiana informacji o aktualnych potrzebach służb i rozwiązaniach oferowanych przez firmy odbywa się głównie podczas targów. Firmy organizują również konferencje, seminaria i warsztaty, na które zapraszają miedzy innymi przedstawicieli Policji. Podczas tych spotkań prezentowane są najnowsze produkty i zbierane są na ich temat opinie i komentarze. Przepływ informacji między firmami a funkcjonariuszami zatem istnieje.

Podczas konferencji „Cyfrowa łączność radiowa służb bezpieczeństwa publicznego dzisiaj i jutro – rozwój systemów i usług” w referacie Roberta Piwowarczyka z Biura Łączności i Informatyki KGP zaprezentowano wiele uzasadnień dla stworzenia jednolitej platformy łączności radiowej. To już nie jest potrzeba, ale konieczność, aby służby mogły podczas akcji skutecznie kooperować. Czy w najbliższej przyszłości możemy się spodziewać zintegrowania łączności, tak jak ma to miejsce w krajach europejskich? Co stanowi największą przeszkodę na drodze do jej stworzenia? Czy to kwestia tylko i wyłącznie braku odpowiednich funduszy?

Policja już od wielu lat zabiega o stworzenie jednolitego cyfrowego systemu łączności radiowej. Jeżeli chodzi o służby podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, to na podstawie spotkań i wymiany opinii mogę powiedzieć, że taki system jest służbom potrzebny. Nie ukrywamy tego, że jeden wspólny system radiokomunikacyjny bardzo ułatwiłby nam pracę. Stąd nasze zabiegi o to, by taki system w Polsce powstał.
Musimy sobie jednak zdawać sprawę, że np. Niemcy swój system łączności BOSNet budują już od ok. 10 lat. Jest to w tej chwili największa sieć TETRA, w której pracuje ponad 4 tys. stacji bazowych i korzysta z niej blisko pół miliona użytkowników.
Zakładamy w swoich szacunkach, że budowa takiego systemu obejmującego zasięgiem obszar całego kraju potrwa w Polsce przynajmniej 3 lata. Jest to olbrzymie przedsięwzięcie logistyczne. Do tak dużych projektów potrzebne są jak zawsze co najmniej trzy rzeczy: pieniądze, odpowiedni ludzie i czas. Wierzymy, że jednolity system dla wszystkich służb powstanie, ale nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy to się stanie. Zdajemy sobie też sprawę, że zbudowanie takiego systemu wyłącznie dla potrzeb Policji z finansowego punktu widzenia może wydawać się nieuzasadnione. Działanie takie ma sens wtedy, kiedy z systemu korzystać będzie większa liczba użytkowników. Gdybyśmy zaczęli wyliczać, ile służb miałoby zostać objętych systemem, to okaże się, że mamy ich co najmniej kilkanaście. Poza tymi największymi: Policją, strażą pożarną, pogotowiem ratunkowym mamy także mniejsze, jak np. straże miejskie i gminne. System taki wydaje się uniwersalny dla wszystkich, ale musimy wziąć pod uwagę, że jego budowa wymaga szeregu uzgodnień z przyszłymi użytkownikami, w tym uzgodnień międzyresortowych. O ile w ramach resortu spraw wewnętrznych uzgodnienia mogą zostać szybko osiągnięte, o tyle w przypadku uzgodnień międzyresortowych może to być proces długotrwały i skomplikowany.

Jak obecnie wygląda współpraca służb na miejscu wypadku? Jak służby radzą sobie z utrudnieniami we współdziałaniu z powodu braku kompatybilności systemów łączności?

Istnieje wypracowana praktyka współdziałania służb na miejscu zdarzenia. W tym celu stosowane są odpowiednie rozwiązania w zakresie organizacyjnym i technicznym. Jednym z nich jest kanał B112 nadzorowany przez MSW, dedykowany do współdziałania służb ratowniczych na miejscu zdarzenia. Na przykład w przypadku zdarzenia drogowego, gdy w czynnościach ratowniczych bierze udział między innymi Policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe, kanał B112 umożliwia zorganizowanie łączności współdziałania bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Wspomniany zasób w postaci pojedynczego kanału radiowego może być jednak niewystarczający w przypadku zdarzeń o dużych lub bardzo dużych rozmiarach, gdzie może być potrzeba współdziałania na wielu płaszczyznach. Z uwagi na różnorodność stosowanych rozwiązań w poszczególnych służbach i podmiotach ratunkowych niemożliwym było zaimplementowanie w ramach kanału B112 maskowania korespondencji radiowej, wręcz niezbędnego w przypadku przekazywania informacji wrażliwych. Współdziałanie na podstawowym poziomie więc istnieje, jednak jeden wspólny cyfrowy system radiokomunikacyjny zdecydowanie usprawniłby działanie służb.

Czy na łączność radiową w Policji przeznaczane są wystarczające środki? Czy wciąż są to głównie środki na zakup sprzętu np. radiowozów, a nie na nowoczesną łączność radiową?

Pytanie jest proste, ale na takie pytanie czasem trudno znaleźć prostą odpowiedź. Obecnie Policja i inne służby stoją przed perspektywą swoistego skoku technologicznego. Od istniejących konwencjonalnych sieci musimy zrobić krok w kierunku bezpieczniejszych rozwiązań i nowych technologii cyfrowych. Ten krok wymaga dużych nakładów finansowych. Nie mówimy w tym przypadku o milionach, ale nawet o kilku miliardach zł
w 10-cioletniej perspektywie wybudowania i utrzymania systemu. Policja nie posiada takich środków w swoim budżecie. Zatem realizacja tego zadania musi być oparta o budżet państwa przy ewentualnym wsparciu funduszy pomocowych. Środki z budżetu Policji przeznaczone na łączność radiową wykorzystywane są przede wszystkim na bieżące utrzymanie funkcjonujących systemów. Natomiast głównym źródłem finasowania nowych projektów radiokomunikacyjnych są środki finansowe pozyskiwane z funduszy pomocowych.

Podczas konferencji padło także stwierdzenie, że system TETRA jest optymalnym rozwiązaniem z punktu widzenia Policji, ale rozwiązania z zakresu sieci LTE stanowiłyby uzupełnienie łączności głosowej. Czy jest to problem, a jeśli tak, to co stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać możliwości systemu szerokopasmowego LTE z profesjonalnym systemem TETRA?

To, że TETRA jest dla nas systemem optymalnym, to oczywiście potwierdzamy. Wszystkie służby podległe MSW uznają, że ten system jest dla nich dobrym rozwiązaniem. Zdajemy sobie również sprawę z tego, że usługi szerokopasmowej transmisji danych są przydatne. W szczególności przekazy obrazów, szybki dostęp do baz danych może podnieść sprawność funkcjonowania Policji. Trzeba pamiętać o tym, że LTE jest stosunkowo nową technologią i obecnie nie zapewnia usług głosowych. Przewagą systemów TETRA jest dojrzałość tego standardu i dostosowanie do wymagań służb porządku i bezpieczeństwa publicznego. LTE dopiero zaczyna skręcać w stronę rozwiązań przystosowanych na potrzeby służb. Nie wykluczamy, że kolejne wersje LTE, które powstaną w najbliższych latach, doprowadzą do tego, że ten system będzie rzeczywistą konkurencją dla TETRY. Trzeba pamiętać o tym, że tak naprawdę w łączności krytycznej decydujące znaczenie ma łączność głosowa. O ile w różnego rodzaju zdarzeniach możemy zrezygnować z transmisji obrazu, o tyle transmisja głosowa zawsze będzie stanowiła podstawę kierowania działaniami na miejscu zdarzenia.
Na chwilę obecną można przyjąć model, że TETRA stanowić będzie podstawę dla łączności krytycznej, natomiast LTE będzie jej uzupełnieniem w zakresie transmisji danych. Poza tym, jeżeli spojrzymy na obecne mapy zasięgów LTE, to zauważymy, że technologia ta jest dostępna na ograniczonym obszarze.
Z punktu widzenia dostępności i bezpieczeństwa sieci dla służb optymalnym rozwiązaniem byłoby takie, gdzie łączność w technice szerokopasmowej, np. z wykorzystaniem technologii LTE, oparta byłaby o zasoby częstotliwości dedykowane dla systemów bezpieczeństwa publicznego. W tym zakresie duże nadzieje wiążemy z zakresem tzw. „drugiej dywidendy cyfrowej” czyli pasma 700MHz, której losy będą rozstrzygane w najbliższych latach. Dlatego na dzień dzisiejszy priorytetem jest budowa ogólnokrajowego cyfrowego systemu radiokomunikacyjnego na potrzeby łączności głosowej.

Rozmawiał Rafał Przeździecki
 

mł. insp. Jarosław Magiera

W Policji pracuje od 1991 r. Od grudnia 2012 r. naczelnik nowo utworzonego Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji. Poprzednio pełnił funkcję zastępcy naczelnika Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.  

2015-05-11 11:31:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter