Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Poziom świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa rośnie

W Warszawie w Hotelu Marriott odbyła się II edycja Economic Security Forum ECONSEC 2017, poświęcona problematyce polskiego bezpieczeństwa narodowego i gospodarczego w kontekście cyber zagrożeń, którego głównym organizatorem było Europejskie Centrum Biznesu.


Forum podzielone było na cztery obszary tematyczne, w ramach których omówiono najważniejsze kwestie w obszarze bezpieczeństwa gospodarczego i narodowego m.in. dotyczące kształtowania polityki bezpieczeństwa państwa z perspektywy cyber zagrożeń, bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, cyberbezpieczeństwa w polskim systemie prawnym, a także kwestii nowych technologii w kontekście budowania bezpieczeństwa cybernetycznego.

Tegoroczna edycja Economic Security Forum ECONSEC została oficjalnie zainaugurowana przez Tomasza Zdzikota, podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, który zwracając się do uczestników Forum podkreślił, że poziom świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa z roku na rok staje się w Polsce większy. Zaznaczył, że choć rośnie zainteresowanie zakresem gromadzenia danych przez państwo, to wciąż obywatele w niewielkim stopniu interesują się, jakie dane są gromadzone przez prywatne podmioty. Pan Minister zwrócił również uwagę, że aby skutecznie chronić Polskę w cyberprzestrzeni konieczna jest ścisła współpraca pomiędzy administracją publiczną, nauką i biznesem.

W ramach Sesji Inauguracyjnej, zatytułowanej „Bezpieczeństwo narodowe i gospodarcze wobec cyber zagrożeń”, wzięli udział m.in. dr Krzysztof Liedel, dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas; dr Krzysztof Malesa, zastępca dyrektora, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Andrzej Zygmunt, wicedyrektor Departamentu Obrony Narodowej.Na początku dyskusji zaproszeni goście odnieśli się do tezy, czy cyberbezpieczeństwo jest obecnie wyzwaniem dla współczesnego państwa i czy ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa w pełni odpowiada temu wyzwaniu. Stanowiło to wstęp do rozważań nad wpływem ataków cybernetycznych i terrorystycznych na rozwój i gospodarkę Państwa. Zwrócono m.in. uwagę, że ataki terrorystyczne w coraz mniejszym stopniu wymagają wyspecjalizowanych działań ze strony dokonujących ataku, a w większym opierają się na powszechnie dostępnych narzędziach w Internecie, jak. Np. Mapy Google. Starano się także nakreślić, jak kwestie bezpieczeństwa, w tym również tego sieciowego, są rozwiązywane na poziomie Unii Europejskiej. Chodzi zarówno o zapowiedzi i deklaracje polityków europejskich, jak i konkretne rozwiązania jak np. dyrektywa Parlamentu i Rady UE w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terenie UE – NIS (Network and Information Security). Wnioski, płynące z tej części debaty skłoniły do postawienia pytania o współczesną rolę wojska w cyberprzestrzeni, co jest istotnym pytaniem z perspektywy planów modernizacji polskich sił zbrojnych.

Podczas I panelu pod tytułem „Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej wobec cyber zagrożeń” zastanawiano się, czy Narodowy Program Infrastruktury Krytycznej jest skuteczną odpowiedzią na potrzebę budowy systemu bezpieczeństwa państwa w obliczu zagrożeń terrorystycznych, zwłaszcza jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne. W dalszej kolejności starano się szczegółowo sprecyzować rzeczywiste i cybernetyczne systemy niezbędne dla bezpieczeństwa gospodarki i państwa, w kontekście infrastruktury krytycznej w Polsce. Stanowiło to wstęp do oceny działalności poszczególnych podsektorów: elektroenergetycznego, wydobywczego, petrochemicznego w kształtowaniu bezpieczeństwa kraju, co również pozwoliło odnieść się do kwestii planowanych do 2020 roku inwestycji infrastrukturalnych mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa Polski. Zwrócono w tym miejscu uwagę, że bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej może mieć dwa wymiary: jako ochronę przed nieuprawnioną ingerencja z zewnątrz i jako zapewnienie stabilnego funkcjonowania samych procesów przemysłowych. Przy okazji zastanawiano się, jak zagwarantować skuteczną integrację i działanie systemów składających się na bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, w obliczu ich coraz bardziej złożonej struktury.

II panel został zatytułowany „Cyberbezpieczeństwo w polskim systemie prawnym”. W pierwszej kolejności zastanawiano się nad aktualnym stanem prac nad ustawą o krajowym systemie cyber bezpieczeństwa oraz Dyrektywą NIS w kontekście wynikającej z niej nowych obowiązków podmiotów publicznych i prywatnych. Następnie skoncentrowano się nad wyzwaniami, przed jakimi stoi współczesny biznes, jeżeli chodzi o kwestie danych osobowych, e-privacy i tajemnicy przedsiębiorstwa. W szczególności zastanawiano się, czy sektor prywatny i publiczny jest gotowy do współdziałania w zakresie sprawnej implementacji nowych przepisów i rozwiązań. Było to szczególnie istotne w perspektywie kolejnego zagadnienia, jakim jest potrzeba wdrażania cybercompliance w przedsiębiorstwach.

III panel nosił tytuł „Czynnik technologiczny i czynnik ludzki w zakresie budowania bezpieczeństwa”. W ramach debaty zastanawiano się, jak rozwój technologiczny przyczynia się do walki z cyber zagrożeniami. Chodziło nie tylko o samą identyfikację incydentów ale także skuteczne reagowanie, jak bowiem pokazała historia ataków cybernetycznych na sieć energetyczną Ukrainy, może to stanowić kluczowy czynnik decydujący. Jednym ze sposobów radzenia sobie z wielką ilością raportów o zagrożeniach jest ich priorytetyzacja i automatyzacja obsługi incydentów, które są możliwe np. w ramach systemu SecureVisio.Prelegenci zastanawiali się także, jak skutecznie zapobiegać zmasowanemu atakowi z cyberprzestrzeni na infrastrukturę teleinformatyczną, biorąc pod uwagę doświadczenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego, a także jak można zmniejszać ryzyko ataków w obrębie dużego przedsiębiorstwa energetycznego. Starano się z jednej strony nakreślić możliwości tego rozwiązania, z drugiej analizowano obecne regulacje prawne z perspektywy ich aktualności i funkcjonalności, jeżeli chodzi o praktyczne wykorzystanie tej technologii. Na koniec podjęto temat czynnika ludzkiego w obszarze budowania cyber bezpieczeństwa. Zauważono, że Polska nie ma problemu niskich kompetencji ludzi zajmującym się tymi kwestiami, gdyż polscy informatycy są obecnie w czołówce najważniejszych rankingów. Problemem jest natomiast odpływ ekspertów za granicę do firm, które są w stanie skutecznie ich ściągnąć np. atrakcyjnymi warunkami finansowymi. Wszyscy prelegenci zgodnie zwracali uwagę, iż jest to największe wyzwanie, przed jakim stoi obecnie Polska w obszarze budowania cyber bezpieczeństwa.

Źródło: www.econsec.pl

2017-03-21 08:05:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter