Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Zmiany w zakresie funkcjonowania straży miejskich i gminnych

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się spotkanie Międzyresortowego Zespołu ds. współpracy ze Strażami Miejskimi. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA.

W trakcie spotkania przedstawiono główne kierunków zmian legislacyjnych w zakresie funkcjonowania straży gminnych (miejskich). Istota zmian sprowadza się do usprawnienia organizacji oraz zwiększenia efektywności wykonywanych przez straże miejskie zadań, a tym samym wzmocnienia współpracy z Policją w obszarze porządku publicznego. Proponowane zmiany odnoszą się w zdecydowanym zakresie do przepisów ustawy kompetencyjnej straży gminnych, jak również do wynikających z niej aktów wykonawczych. Część propozycji ma też charakter porządkowy i dostosowujący do obowiązującego stanu prawnego. Przedstawione podczas spotkania kierunki zmian prawnych zgodne są z postulatami zgłaszanymi przez środowiska samorządowe. Zostały również zarekomendowane przez grupy robocze powołane przy Zespole, w których czynny udział brali również sami strażnicy miejscy. Jedną z nich jest umożliwienie straży miejskiej podejmowanie interwencji wobec kierowców. Chodzi między innymi o sytuację, w których ktoś jedzie pod prąd na drodze jednokierunkowej.

Posiedzenie zespołu nie kończy prac w tym zakresie. Jeszcze w tym roku odbędą się kolejne uzgodnienia eksperckie m.in. z udziałem przedstawicieli środowiska samorządowego, w tym strażników i reprezentujących ich związków zawodowych. Zaakceptowane zmiany będą podstawą późniejszej inicjatywy legislacyjnej.

Wiceminister podkreślił, że zaproponowane kierunki nie uwzględniają wszystkich zgłoszonych postulatów. Przyjęcie części z nich wymaga bowiem akceptacji innych resortów, a także uzgodnienia ze stroną samorządową, np. z wykorzystaniem do tego celu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Podczas posiedzenia została również przedstawiona informacja na temat działalności straży gminnych (miejskich) oraz współpracy z Policją. Zgodnie z informacjami przekazanymi do MSWiA za pośrednictwem wojewodów, na dzień 31 grudnia 2017 r. na terenie Polski funkcjonowało 490 straży (w tym 409 straży miejskich i 81 straży gminnych). Zatrudnionych w nich było łącznie 10 352 osoby, w tym 8 710 osób na stanowiskach strażniczych, a 1 642 osób na stanowiskach urzędniczych oraz na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

Realizując swoje zadania strażnicy straży miejskich i gminnych znacznie częściej stosowali środki oddziaływania wychowawczego (tzw. środki pozakarne) – 53 proc. wszystkich podjętych działań, aniżeli  nakładali grzywny w drodze mandatu karnego – 35,5 proc. Są to wyniki porównywalne z rokiem 2016.

W sumie w 2017 r. strażnicy nałożyli 578 734 mandatów, co stanowi niewielki wzrost (o 10 526) w porównaniu z rokiem 2016 oraz znaczny spadek w porównaniu z rokiem 2015 (o połowę, tj. 50,1 proc.). Łączna kwota nałożonych grzywien wyniosła w roku 2017 – 58 165 013 zł i jest porównywalna z kwotą osiągniętą w roku 2016 (57 695 828 zł).

Analogicznie jak w roku 2016 odnotowano dosyć wysoką – na tle zwalczania wykroczeń – aktywność strażników w ujawnianiu i ściganiu sprawców wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, stanowiącą blisko 70 proc. wszystkich ujawnionych wykroczeń z kodeksu wykroczeń oraz ponad 54 proc. wszystkich ujawnionych wykroczeń.

Znaczący wpływ na porządek i poczucie bezpieczeństwa lokalnych społeczności miało również ściganie sprawców wykroczeń popełnianych przeciwko mieniu publicznemu (8,35 proc. wszystkich ujawnionych wykroczeń) oraz porządkowi i spokojowi publicznemu (blisko 6 proc.), a także wykroczeniom określonym w przepisach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (10,2 proc.).

Źródło: https://www.gov.pl

2018-12-19 07:24:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter